شرایط اخذ نمایندگی

امکانات مورد نیاز: در اختیار داشتن ملک تجاری در قالب مساحت حداقل 500مترمربع، در یکی از خیابانهای اصلی و یا معابر پر تردد شهر، با عرض ملک ساختمانی تجاری در حدود 20مترجهت فعالیت در زمینه دفتر فروش ونمایشگاه شرایط عمومی متقاضی: تابعیت جمهوری اسلامی ایران نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصلاح داشتن تجربه…

Read article