بازدید مسئولین

طرح توسعه کارخانه تراکتورسازی

مراسم کلنگ زنی طرح توسعه 1395

حضور در نمایشگاهها

نمایشگاه 88

نمایشگاه 86

نمایشگاه 85

نمایی از سالن تولید

مراسم کلنگ زنی احداث کارخانه سال1385